مژده به متقاضیان کد تعیین سطح ترم تابستان

به دلیل استقبال بی نظیر و درخواست متقاضیان، تاریخ های تعیین سطح تایستان تمدید شد. جهت دریافت فرم تعیین سطح به دفتر آموزشگاه مراجعه فرمایید.