زبان آموزان برتر دانیال 

لیست زبان آموزانی که موفق به کسب رتبه برتر در سطح خود از بین تمامی شعبه های دانیال شده اند.

زبان آموزان برتر
معصومه ابتکار
ps8
معصومه ابتکار ps8
معصومه ابتکار
ps8
معصومه ابتکار ps8
معصومه ابتکار
ps8
معصومه ابتکار ps8
معصومه ابتکار
ps8
معصومه ابتکار ps8
معصومه ابتکار
ps8
معصومه ابتکار ps8
معصومه ابتکار
ps8
معصومه ابتکار ps8
معصومه ابتکار
ps8
معصومه ابتکار ps8
معصومه ابتکار
ps8
معصومه ابتکار ps8
معصومه ابتکار
ps8
معصومه ابتکار ps8
معصومه ابتکار
ps8
معصومه ابتکار ps8